Образование за утрешния ден

Образование за утрешния ден

Образование за утрешния ден

07.01.2020г

Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и
популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова
компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за
интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното
използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към
дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано
обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи
към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното
обучение и самооценка, включително извън класната стая.