Методически обединения начален етап

Методическо обединение на учителите в Начален етап

Учителите от МО в Начален етап в СУ „Крум Попов“, гр. Левски са висококвалифицирани преподаватели, отдадени на професията си и с ясното съзнание, че трябва да формират начална функционална грамотност у учениците.

 

 1. ПРЕПОДАВАТЕЛИ
 2. Росица Георгиева – старши учител, II ПКС
 3. Даниела Бориславова – старши учител, IV ПКС
 4. Ива Дочева – старши учител, IV ПКС
 5. Ина Кръстева – старши учител, IV ПКС
 6. Теодора Александрова – старши учител, IV ПКС
 7. Валентина Кърнева – старши учител, III ПКС
 8. Анка Цанкова – старши учител, IV ПКС
 9. Росица Кръстева – старши учител, IV ПКС
 10. Владо Николов – старши учител, IV ПКС
 11. Йоана Тончева – старши учител, IП КС
 12. Звезделина Йосифова – старши учител, IV ПКС

 

Всички учители от обединението имат образователна степен „Магистър“ и непрекъснато повишават квалификацията си.

 

 1. ОСНОВНИ ЦЕЛИ
  1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за самоусъвършенстване на учителите в Начален етап.
  2. Усъвършенстване организацията на учебния процес и методиката на преподаването.
  3. Преодоляване на неграмотността и повишаване качеството на обучение и подготовка на учениците.
  4. Активно взаимодействие с родителите на учениците, застрашени от отпадане.
  5. Подготовка на учениците за участие и достойно представяне в НВО – 4 клас, състезания, конкурси и олимпиади.

 

 1. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
  1. Усвояване на минимум знания и умения по всички учебни предмети от всеки ученик, съобразно индивидуалния му темп на развитие.
  2. Приоритетно оценяване на уменията и компетентностите на учениците формирани в процеса на обучение.
  3. Осигуряване на оптимално разгръщане на личностния потенциал на учениците.
  4. Планиране на урочната работа чрез съобразяване на обема от знания с възрастовите особености на учениците и намаляване на академичната претовареност на учебното съдържание.
  5. Поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията, насърчаването му за овладяване и практикуване на интелектуалните умения, стимулиращи активното му комуникативно поведение.
  6. Формиране на знания и личностни умения на учениците за активно взаимодействие със социалната среда и участие в демократичните процеси.
  7. Използване на иновативни методи на преподаване и прилагане на съвременни информационни технологии в различните учебни предмети.

 

За своята успешна професионална дейност, преподавателите от МО  Начален етап участват в обучения, семинари, квалификационни курсове.

 1. ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

          За реализирането на поставените цели и задачи, преподавателите  работят не само в предвидените от учебните програми часове, но и в редица програми и проекти:

 1. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“

Подготовка на ученици за участие в Международния турнир „Математика без граници "- в три кръга: „Есен", „Зима", „Пролет".

Подготовка и участие в национална олимпиада за 4 клас „Знам и мога“

Традиционно учениците от Начален етап участват в състезанията на СБНУ по 6 предмета и се класират за финалното състезание през м. Април, където постигат високи резултати и получават медали.

 1. Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ – Йоана Тончева и Звезделина Йосифова
 2. Занимания по интереси – 8 групи.
 • „Математиката – лесна и интересна“ - ръководител Ива Дочева
 • „Аз, математиката“ – ръководител Ина Кръстева
 • „Математическо пътешествие“ – ръководител Даниела Бориславова
 • „Математическа въртележка“ – ръководител Теодора Александрова
 • „Четем, разбираме, творим“ – ръководител Валентина Кърнева
 • „Арт работилница“ – ръководител Росица Георгиева
 • „Математическа игротека“ – ръководител Анка Цанкова
 • „Забавна математика“ – ръководител Росица Кръстева