Методическо обединение ЦДО

Методическо обединение ЦДО

Методическото обединение ЦДО включва учителите от начален и прогимназиален етап. В нашето училище е въведена целодневна организация на учебния ден на учениците от I до VII клас.

 Преподаватели

Учителите към методическото обединение ЦДО в СУ „ Крум Попов “, гр. Левски са 12 на брой.

Преподаватели ЦДО  в Начален етап

 1. Йоана Димова – старши учител, IV ПКС
 2. Елка Иванова – старши учител, III ПКС
 3. Гергана Стефанова – учител, V ПКС
 4. Тедора Тачева – старши учител, IV ПКС
 5. Ралица Алексиева – учител, IV ПКС
 6. Антонио Георгиев – старши учител, V ПКС
 7. Нели Ченкова – учител, IV ПКС
 8. Иванка Ангелова – старши учител, II ПКС

                                                                                                                                                                            

   Преподаватели ЦДО в Прогимназиален етап

 1. Галя Трифонова – старши учител, География, IV ПКС
 2. Илхан Бошнакова – учител, Биология и химия
 3. Николай Колев – учител, История и география
 4. Жоро Богданов – старши учител, История, IV ПКС

                                                                                                                                                                  

 1. ЦЕЛИ НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

 

 1. Заниманията в ЦДО да допринасят за повишаване качеството на обучението в училище и формиране на личности с широка обща култура и добра организация при самостоятелно овладяване на знанията.
 2. Превръщане на малкия ученик в активен участник и партньор в образователно – възпитателния процес.
 3. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите ЦДО.
 4. Обмяна на идеи и опит за съвременни методи и форми на обучение между учителите ЦДО.

 

 

 1. ЗАДАЧИ НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

 

 1. Формиране на трайна мотивация за учене у учениците чрез разнообразни форми за надграждане на знания в съответствие с новите образователни стандарти.
 2. Изграждане и усъвършенстване на навици у учениците за самостоятелно и системно овладяване на научни знания.
 3. Осъществяване на ежедневна проверка на придобитите знания и наблюдение върху изпълнението на поставените задачи.
 4. Координиране обмяната на добри практики между учителите ЦДО и участието им в квалификационна дейност.
 5. Усъвършенстване на екипната работа за утвърждаване на правила за ефективно общуване в съвременното образование.
 6. Приобщаване на родителската общност във възпитателния процес.