Защита на подаващите сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Защита на подаващите сигнали по ЗЗЛПСПОИН

На 2 февруари 2023 г. бе обнародван Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения („Законът“), който въведе изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 (т.нар. “Whistleblowing Директива”). Законът влиза в сила 3 месеца от обнародването му, на 4 май 2023 г. 

Законът предвижда няколко начина за подаване на сигнали за нарушения: чрез вътрешен канал, който се създава от работодателите; чрез външен канал, който ще бъде изграден от Комисията за защита на личните данни („КЗЛД“), или чрез публично оповестяване на информация. КЗЛД е определена за национален орган за външно подаване на сигнали, както и за контролен орган, оправомощен да налага санкции при неизпълнение на Закона. Конкретният начин на сигнализиране е оставен на избора на сигнализиращото лице, но в определени случаи Законът препоръчва приоритетното използване на вътрешния канал за подаване на сигнали, а в други случаи- лицето да се обърне директно към КЗЛД.