Методическо обединение „Естетически цикъл“

 

Методическо обединение „Естетически цикъл“

Естетическото възпитание е път към повишаване на духовната култура на подрастващите. Всички учители от обединението са с придобита магистърска степен по предметите, по които преподават и непрекъснато се самоусъвършенстват, повишавайки своята лична и професионална квалификация. Съвместно с колеги от другите методически обединения участват  разработване на проекти и/или тяхната реализация – „Еразъм +“,“ Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, “Образование за утрешния ден“, „Училища за пример“, „Заедно в изкуствата и спорта“, „Обичам природата и аз участвам“.

 

Музика

     Обучението по музика в СУ „Крум Попов“ е насочено към овладяване на знания, умения и отношения, свързани със спецификата на музикалното изкуство. То заема водещо място при формирането на естетическо отношение на учениците към живота, към света, като се създават условия за непрекъснато общуване с музикалното изкуство и повишава интереса и активността на учениците в процеса на съвместната им музикална дейност. В хода на учебната работа се развиват и уменията за работа в екип, съобразяване с мнението на другите, стимулират се креативно поведение и интерес към начините за търсене, съхранение и разпространение на музикална информация.

Гордост за гимназията е вокална група „Фортисимо“, която постоянно радва с успехите си.

Чрез обучението по музика у учениците се изгражда траен интерес и  потребност от общуване с музиката, развива се тяхната музикалност.

В тази насока са и основните задачи на обучението по музика: формиране на ясни мотиви за общуване с музикалното изкуство, развиване на умения и навици за възприемане и изпълнение на музикални произведения; обогатяване на музикалната култура на учениците, развиване на техния музикален и художествен вкус; развиване на музикалните способности и стимулиране на спонтанната детска артистичност при всички видове музикални дейности; откриване на талантливи деца и създаване на благоприятни условия за тяхното индивидуално развитие.

 

Ваня Дочева – учител по музика

 

 

Изобразително изкуство

Изобразителното изкуство съдейства за изграждане на цялостния образ на света и формира естетическо отношение към заобикалящата действителност. То развива емоционалната отзивчивост, интелектуалните сили и творческата изобразителна активност на учениците, приобщава ги към общочовешките ценности. Програмата включва занимания по живопис, графика, скулптура, приложни изкуства и дизайн, като главната цел е придобиване на изобразителна грамотност и изразителност на художественото творчество.

В процеса на обучение се изгражда: обща представа за материалите и изразните средства на различните жанрове в изобразителното изкуство; формира се емоционално отношение към съдържанието на творбите.

Учебният процес по изобразително изкуство е диференциран по възрастови групи и индивидуализиран според интересите и възможностите на учениците. Най- добрите творби се представят на конкурси и експозиции.

Изобразително изкуство

 

Даринка Любенова – старши учител по изобразително изкуство, ОКС „Магистър, II-ра ПКС

 

 

Технологии и предприемачество

Учебната програма по предмета технологии и предприемачество е в структурата на общообразователната подготовка в прогимназиален етап, VIII и IX клас от гимназиален етап. Обучението по предмета се реализира чрез приемственост и разширява дигиталната и технологичната грамотност, обогатява икономическите знания и умения и уменията за организираност, инициативност и предприемчивост в работата. Учебното съдържание по технологии и предприемачество е структурирано също различни области на компетентност, чрез които се реализират ключовите компетентности за учене през целия живот. В него намират място съвременни подходи за формиране на технологична култура и икономическа грамотност у учениците. Като се има предвид, че технологичната и икономическата грамотност включват знания и умения за дома, технологиите, икономиката, предприемачеството и отношението към тях, умения за решаване на технологични и икономически проблеми в бита, умения, свързани с изграждането на организираност, технологична прецизност и дисциплинираност, формиране на инициативност и предприемчивост, трябва да се разбере важността на учебните постижения за подготовката на младото поколение за живота. В учебната програма се застъпва задължителния минимум от теоретични знания от областта на проектирането, техниката, технологиите, комуникациите, икономиката, предприемачеството, агро- и зоотехнологиите. Наред с информационните текстове биват представени много и разнообразни задачи, които са проектирани и поставени така, че развиват интересите и потребностите от практическа работа не само в учебно време, а и извън него – в домашната работилница, домакинството, предприемачеството, в личното стопанство.

Изграждането на технологичната грамотност трябва да бъде постигнато чрез ситуации, в които се проявява разбиране, употреба, създаване и управление на технологиите. Обучението трябва да бъде наситено с дейности с интелектуален и практически характер при доминиране на последните.

 

Елица Иванова – главен учител, ОКС „Магистър“, II-ра ПКС

 

Физическо възпитание и спорт

Стремим се нашите ученици да получат физическо възпитание, което ще им позволи да разбират спорта и физическите упражнения като източник на персонално удоволствие, грижа за тялото и равновесието  на духа, като път и средство за преодоляване на опасности като дрогата и скуката.

Повишаване качеството на УВП чрез единство на обучение и възпитание за формиране на качествени знания, двигателна и здравна култура.

Формиране на позитивно отношение към двигателната активност, умения за групови взаимодействия и насърчаване на генетично заложената “любов към движенията”.

Физическото възпитание цели осигуряване на хармонично развитие и физическо съвършенство у човека. Критерии за постигане на основната цел са здравословното състояние, физическата работоспособност и творческото дълголетие на ума. В различните периоди на човешкия живот, тази основна цел има конкретни съдържателни измерения в предучилищна възраст.

Гимназията разполага с една от най-добрите материални бази в областта, която включва физкултурен салон за волейбол и баскетбол, фитнес( с уреди на открито и закрито), възможност за провеждане на игри - тенис на маса, шахмат, дартс. Открити игрища за спортовете: волейбол, баскетбол, хандбал, мини футбол, тенис.

Красимир Станчев – старши учител по физическото възпитание, ОКС „Магистър“, IV-та ПКС;
Тихомир Иванов – учител по физическото възпитание, ОКС „Магистър“, IV-та ПКС;
Ивайло Раденцов – учител по физическото възпитание, ОКС „Магистър“