За нас

За нас

 

ЗА НАС

 

Средно училище „Крум Попов“ е най-голямото средищно училище в община Левски. В него се обучават около 500 ученици във всички етапи на образование – начален, прогимназиален, първи и втори гимназиален етап. Благодарение на разработената транспортна схема, в училището се обучават ученици не само от града, но и от околните села – Аспарухово, Малчика, Българене, Обнова, Изгрев, Трънчовица, Козар Белене, Градище, Асеновци.

Образователната институция е с трайно и значимо присъствие в община Левски. От 2016 г. училището работи в посока обучението в гимназиален етап да предоставя възможност за овладяване на знания, умения и компетентности, съобразени със съвременните образователни тенденции в профилите "Предприемачески" и "Природни науки".

През годините училището се утвърждава като конкурентоспособно учебно заведение, ориентирано към динамично променящия се съвременен свят и предоставящо на своите ученици добра подготовка и условия за качествено образование, развитие и формиране у тях на национално самочувствие и общочовешки добродетели.

Квалифицираният педагогически персонал, добрата материално-техническа база, изграденото доверие между образователната институция и обществеността правят СУ „Крум Попов“ желано училище сред ученици и родители.

В началото на ХХ век, през лятото на далечната 1921г., започва строителството на ново училище в тогавашното с. Левски. Година по-късно е направено предложение от кмета на гр. София – Крум Кимов Попов до Министерството на народното просвещение, в родното му село Левски да се разкрие гимназия. На 1 октомври 1923 година, по предписание на Министерството на народното просвещение със Заповед №3087/20.09.1923 г. на Министъра на народното просвещение – проф. Александър Цанков, се открива първи гимназиален клас. На тази дата тридесет и един гимназисти прекрачват прага на училището. Десет момичета и двадесет и едно момчета поставят началото на І гимназиален клас (днес – VІІІ клас). Новото училище се именува Смесена прогимназия ”Васил Левски”.

През 1924 г. е разкрит втори гимназиален клас, а през 1925 г.-трети.  В началото на учебната 1934/1935 г. Министерството закрива всички гимназиални класове. Учениците са преместени в училището в с. Летница. От следващата учебна година гимназията отново е разкрита. Ново име училището получава през м. септември 1937 година – Средно смесено училище ”Княз Симеон Търновски”. Десет години по-късно е Средно политехническо училище. От 1978 година е Единно средно политехническо училище. През 1990 г. е извършена поредната промяна - СРЕДНО УЧИЛИЩЕ.

Всяко начало е трудно, промените са следвали своята хронология на времето, но с годините препятствията са преодолени и  днес то е едно съвременно училище със своето място в публичното пространство.

От 1998 година с Решение на Педагогическия съвет от м. юли - 1 октомври е обявен за училищен празник. На този ден, по повод 75 годишнината, е открит музей на училището, в който е съхранена историята му. В капсула която трябва да се отвори през 2023 година по повод 100 годишнината е поставено обръщение от името на целия тогавашен педагогически колектив към бъдното поколение, с пожелание да продължат духовното развитие дадено от първите учители и ученици в началото на ХХ век. Да се гордеят с миналото, с настоящето и да вярват в бъдещето, защото това е училище с развитие и традиции. 

През 2023 година СУ "Крум Попов"- град Левски, отпразнува своя 100 - годишен юбилей.