Методическо обединение на учителите по български език и литература, чужди езици, история и цивилизации, география и икономика, философия и гражданско образование

Учителите от методическото обединение представят материала по своите предмети лесно и достъпно за усвояване. Български език и литература, както и история и цивилизации, география и икономика са матуритетни предмети  и с голяма тежест при формирането на трайни знания, функционална грамотност и национално самосъзнание. Учителите постоянно повишават квалификацията си, участвайки в различни проекти, обучения и програми.

 1. Преподаватели от методическото обединение са:
 2. Атанаска Александрова – старши учител, IV ПКС, ОКС – бакалавър
 3. Венера Георгиева - учител, IV ПКС, ОКС – магистър
 4. Илияна Петрова - главен учител, I ПКС, ОКС – магистър
 5. Ваня Великова - старши учител, IV ПКС, ОКС – магистър
 6. Денислава Петкова - учител, ОКС – бакалавър
 7. Мария Трьошел - старши учител, II ПКС, ОКС – магистър
 8. Цветомира Ленинова - старши учител, II ПКС, ОКС – магистър
 9. Вилислава Пъшева - старши учител, II ПКС, ОКС – магистър
 10. Магдалена Петрова - старши учител, IV ПКС, ОКС – магистър
 11. Росица Николова - старши учител, II ПКС, ОКС – магистър
 12. Мариета Михайлова - старши учител, IV ПКС, ОКС – магистър

 

 1. Основни задачи и цели на методическото обединение:
 2. Акцентиране върху възможностите за самостоятелно получаване на знания и тяхното правилно използване.
 3. Обогатяване на творческата дейност на учители и ученици чрез прилагане на нови форми и методи на обучение.
 4. Мотивиране на учениците за участие в проекти, езикови състезания и олимпиади.
 5. Повишаване квалификацията на учителите.
 6. Реализиране на ефективна комуникация между членовете на Обединението, екипната работа и избор на приоритети.

6.Участие на Обединението в проекти и програми,  по които работи училището.

 1. Достойно представяне на учениците на НВО, ДЗИ, състезание, олимпиади и др.
 2. Подобряване на взаимодействията с родителите на ученици, застрашени от отпадане от училище.
 3. Задълбочаване на междупредметните връзки и прилагане на единни педагогически изисквания към учениците при подготовката им за постигане на необходимите професионални компетенции и покриване на ДОИ.
 4. Възпитаване на активна гражданска позиция към различни проблеми, възникващи в развитието на съвременното технологично – информационно общество.

 

 1. Работа по програми и проекти:

Педагогическите специалисти от методическото обединение вземат участие в различни проекти и национални програми, в които имаме постигнати отлични резултати. Сред проектите и програмите са следните:

 1. „С грижа за природата“ – Проект грижа за природата надежда за бъдещето“

Цветомира Ленинова

 1. Програма „Училища за пример“ - Фондация „Заедно в час“

Венера Георгиева, Илияна Петрова , Ваня Великова , Цветомира Ленинова

 1. „Знаещите могат“

Цветомира Ленинова

 1. „Еразъм +“ – Проект на ЕС

Ваня Великова , Цветомира Ленинова ,Мария Трьошел

 1. НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул 1, „Съвременна среда на обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“.

Вилислава Пъшева

 1. Група за дейности по интереси „Аз и другите в образованието за демократично гражданство“ - Проект „ Занимания по интереси“

Росица Николова

 1. Група за дейности по интереси „Родолюбие и отечествознание“ – Проект „Занимания по интереси“

Магдалена Петрова

 1. Група по обучителни затруднения „Преодоляване на затрудненията по български език и литература“ - Проект „Твоят час“

Илияна Петрова

 1. Група за дейности по интереси „ Забавно ателие“ - Проект „Твоят час“

Илияна Петрова

 1. Група за дейности по интереси „Чета и разбирам“ - Проект „Занимания по интереси“

Илияна Петрова

 1. Група за преодоляване на обучителни затруднения „Умеем да четем и пишем“ - Проект „Подкрепа за успех“

Илияна Петрова

 1. Група за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература - Проект „Равен достъп до училищно образование“

Илияна Петрова